Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 15 6 7 8 92625 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,241
Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4009
Paditës:Rije Tafa
I paditur:Agjensia Lokale e Sigurimeve Shoqerore Kavaje, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, Instituti I Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Anullim akti-vendimi nr.244 date 03.08.2011 nr.648 date 10.10.2012 detyrim pagim pension pleqerie
Dt.e regjistrimit: 21-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:4065
Paditës:Prefekti I Qarkut Durres
I paditur:Avdulla Kaci, Bashkia Sukth
Palë të treta:}
Objekti:Pavlefshmeri akti administrativ nr.103 date 28.05.1996
Dt.e regjistrimit: 22-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:5930
Paditës:Shoqeria “Thana Peshkim” shpk
I paditur:Ministria e Zhvillimit Bujqesor e Rural e Administrimit te Ujrave, Avokati I Shtetit, Shoqeria ?Thana Akuakulture? shpk
Palë të treta:}
Objekti:Anullim vendimi nr.4958/4 date 13.08.2012 dhe nr.5482/2 date 14.09.2012 anullim kontrate nr.7843 date 12.10.2012
Dt.e regjistrimit: 09-07-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-11-2014
Akti:3919
Paditës:Bashkia Ura Vajgurore
I paditur:Komisioni I Prokurimit Publik
Palë të treta:Shoqeria Higjena shpk}
Objekti:Anullim I vendimit 54/3 date 14.02.2013
Dt.e regjistrimit: 20-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3473
Paditës:Bardh Rica
I paditur:Keshilli I Ministrave, Kryeministri, Ministria e Financave, Ministria e Puneve te Brendshme
Palë të treta:}
Objekti:Konstatimin e paligjshmerise te urdherit nr.175 date 16.10.2013 te Kryeministrit per lirimin nga detyra, detyrimper pagimin e periudhes se paaftesise se perkohshme per pune
Dt.e regjistrimit: 07-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-11-2014
Akti:8329
Paditës:Zef Marku
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, Instituti I Sigurimeve Shoqerore
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtim vendimi nr.440 date 12/07/2010
Dt.e regjistrimit: 20-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-11-2014
Akti:8323
Paditës:Kleodian Trokaj
I paditur:Inspektoriati Qendror Teknik, Avokatura e Shtetit
Palë të treta:}
Objekti:Detyrim pagim page
Dt.e regjistrimit: 20-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-11-2014
Akti:8499
Paditës:Shoqeria “Beralb” sha
I paditur:Drejtoria Rajonale Doganore Durres
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Durres}
Objekti:Detyrim kthim shume si pagim I padetyruar
Dt.e regjistrimit: 23-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-11-2014
Akti:3933
Paditës:Drita Alla
I paditur:Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize
Palë të treta:}
Objekti:Zgjidhje e kontrates se punes rikthim ne vendin e punes
Dt.e regjistrimit: 20-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-11-2014
Akti:3887
Paditës:Llazi Gjylameti
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per te ndryshuar vendimin per rishqyrtimin e te ardhurave nr.6/1 date 07.01.2014 dhe detyrimin per rillogaritjen e mases se pensionit
Dt.e regjistrimit: 19-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,241
< Para 15 6 7 8 92625 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·