Programi i Transparencës

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Gjykatën Administrative të Apelit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI). Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje AP) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. AP-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së. Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së AP-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.gjykataadministrativeeapelit.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë. Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e Gjykatës Administrative të Apelit është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së Gjykatës Administrative janë:
1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: AP-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e AP-së dhe përkatësisht: Ligji nr. 49 datë03.05.2012 “Per organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe zgjidhjen e mosmarreveshjeve administrative”
4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
7. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
- i plotë;
- i saktë;
- i përditësuar;
- i thjeshtë në konsultim;
- i kuptueshëm;
- lehtësisht i aksesueshëm;
- i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Gjykata Administrative e Apelit vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.gjykataadmnistrativeeapelit.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
 Strukturën organizative të autoritetit publik;
 Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
 Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
 Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
 Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
 Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
 Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
 AP-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë; Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

IV. Kur Gjykata Administrative e Apelit vepron me procedurë të përshpejtuar?

1.Shqyrtimi i çështjeve gjyqësore pranë gjykatës bëhet në bazë të një radhe gjykimi, në përputhje me periudhën e regjistrimit të çështjes gjyqësore pranë Sekretarisë Gjyqësore.
2.Për çështjet që regjistrohen rishtas, evidentimi i rasteve kur duhet gjykuar me proçedurë të përshpejtuar, do të kryhet që në momentin e regjistrimit. Nga lista e çështjeve të regjistruara brenda një dite, për çështjet që plotësojnë kriteret për t`u gjykuar me proçedurë të përshpejtuar, do të njoftohet Kryetari si dhe gjyqtarët që do të jenë relatorë të çështjeve respektive.
3.Mbi bazën e kërkesave të palëve ndërgjyqëse, për përshpejtimin e gjykimit të një çështje konkrete, në raste dhe rrethana të veçanta, mund të përshpejtohet gjykimi i çështjes.
4.Në raste të veçantaduke pasur parasysh vetë specifikën e çështjes, gjyqtari relator mund t`i propozojë trupit gjykues gjykimin e çështjes në mënyrë të përshpejtuar.


BuxhetiNeni 7/1/eParashikimet e nenit 57 te ligjit ligjit 8737/2001 i ndryshuar.Ligji per buxhetin dhe akte nenligjore ne zbatim te tij

Raporte per monitorimin e performances

Pas hyrjes ne fuqiNe faqen zyrtare ne menune” Raporte”KDB

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/Përmbajtja Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik Neni 7/1/a/d Skemë Tabelë e funksioneve Pas miratimi Në faqen zyrtar
Akte ndërkombëtareligje, akte nën ligjore, dokument tjetër Neni 7/1/b Kushtetuta, Akte, Ligje Pas hyrjes në fuqi Në faqen zyrtare në menun “Kuadri Ligjor” Kuadri Ligjor Komentari Elektronik Gjykata Administrative e Apelit
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesës për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës Neni 7/1/c/g Kërkesë sipas formatit bashkëlidhur Adresë postare Rruga”Ismail Qemali” Njësia Bashkiake nr.2, Tiranë Kontakte me gjykatën Pas miratimit të programit të transparencës Format kërkese për informacion Kërkesë për CD Në faqën zyrtare në menunë “Programi” Sektori i Marrëdhenieve me Median dhe Publikun
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit. Neni7/1/ç ADRESA: Rruga”Ismail Qemali”, Njësia Bashkiake nr.2, Tiranë ORARI: Hënë- Premte ora 8.00 -16.00, Adresa e Email info@gjykataadministrativeeapelit.al Pas miratimit te programit te transparences Ne faqen zyrtare ne menune”Programi i transparences” Sektori i marrëdhënieve me publikun
Informacion për procedurat e prokurimit. Neni 7/1/ë Regjistri Regjistri 2019 Pas dergimit ne APP Ne faqen zyrtare ne menune”Publikime”  Përgjegjësi për prokurimet
Shërbimet e autoritetit për publikun Neni7/1/f Vertetime Kopje aktesh/dokumentash
Mbajtja e dokumentacionit nga Gjykata Administrative e Apelit Neni 7/1/h Ruajtja e dokumentacionit ne sistemin arkivor te insititucionit behet ne perputhje me kuadrin ligjor per arkivat ne R.Sh. Administrimi i dosjeve Sektori protokoll arkivit
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligjit nr.119/2014. Neni 7/1/i Tabela (formati )Regjistri kërkesave Pas miratimit te programit te transparences Ne faqen zyrtare ne menune”Programi i transparences” Koordinatori
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Neni 7/1/k Njoftime për prokurime publike, Regjistri i Parashikimeve  Pas miratimit Publikime/ Raporte Raporte Sektori i Personelit
Informacione të tjera të dobishme Neni 7/1/l Projekte Marrëveshje bashkepunimi Njoftime Njoftime, Njoftime me shpallje Njoftime me shpallje Ne faqen zyrtare ne menun “Njoftime”  Sektori i marrëdhënieve me publikun
Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·