Njoftime me shpallje

Njoftime me shpallje

Njoftim me shpallje për palën Edlira Aga (Hushi) shkarkoni njoftimet bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Edlira Aga (Hushi)

Shpallje vendimi për efekt njoftimi për shoqërinë “Top Bast” sha Shpallje për shoqërinë “Top Bast” sha

Njoftim me shpallje për palën Fize Hushi, Isuf Trimi, Fatime Hushi, Raimonda Hushi, Eduard Hushi, Klodjan Hushi shkarkoni njoftimet bashkëngjitur Njoftim me shpallje për palën Fize Hushi, Isuf Trimi, Fatime Hushi, Raimonda Hushi, Eduard Hushi, Klodjan Hushi

Njoftim me shpallje për palën paditëse Tale Kuqi, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje Tale Kuqi

Njoftim me shpallje për palën Bujar Troplini, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje Bujar Troplini

Njoftim me shpallje për palën Fize Hushi, Isuf Trimi, Fatime Hushi, Raimonda Hushi, Eduard Hushi, Klodjan Hushi shkarkoni njoftimet bashkëngjiturNjoftim me shpallje Fize Hushi Njoftim me shpallje Klodjan Hushi Njoftim me shpallje Eduard Hushi Njoftim me shpallje Raimonda Hushi Njoftim me shpallje Fatime Hushi Njoftim me shpallje Isuf Trimi

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria tregtare “SUN PETROLEUM ALBANIA” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje Sun Petroleum

Njoftim me shpallje për palën paditëse Bujar Troplini, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje Bujar Troplini

Njoftim me shpallje për palët ndërgjyqëse,Isuf Trimi, Fize Hushi, Klodjan Hushi, Eduard Hushi, Raimonda Hushi,Fatime Hushi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Eduard Hushi, Fatime Hushi, Fize Hushi, Isuf Trimi, Klodjan Hushi

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria tregtare “SUN PETROLEUM ALBANIA” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje Sun Petroleum

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria tregtare “SUN PETROLEUM ALBANIA” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Lulëzim Memokëndaj

Njoftim me shpallje për palën paditëse Lulëzim Memokëndaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Lulëzim Memokëndaj

Njoftim me shpallje për palët e treta Gjergji Shuka dhe Haxhi Nuraj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje

Njoftim me shpallje për palën e paditur Leonida Miri, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Leonida Miri

Njoftim me shpallje për palën e paditur Elvin Miri, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Elvin Miri

Njoftim me shpallje për palën paditese Albana Ismailaj (Gjika), shkarkoni njoftimin bashkëngjitur  
Njoftim me shpallje për palën paditese Albana Ismailaj (Gjika)

Njoftim me shpallje për palën paditëse Rezargjenta Çoçoli, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Rezargjenta Çoçoli

Njoftim me shpallje për palën paditëse Nexhmije Çoçoli, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Nexhmije Çoçoli

Njoftim me shpallje për palën paditëse Diana Çoçoli, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Diana Çoçoli

Njoftim me shpallje për palën paditëse Altin Çoçoli, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Altin Çoçoli

Njoftim për revokimin e veprimeve procedurale të përshpejtimit të shqyrtimjit të çështjes dhe planifikimin e dhomës së këshillimit Vendim revokimi kerkese per pershpejtim gjykimi

Njoftim me shpallje për palën paditëse Rezargjenta Çoçoli, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Rezargjenta Çoçoli

Njoftim me shpallje për palën paditëse Nexhmije Çoçoli, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Nexhmije Çoçoli

Njoftim me shpallje për palën paditëse Diana Çoçoli, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Diana Çoçoli

Njoftim me shpallje për palën paditëse Altin Çoçoli, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur
Njoftim me shpallje për Altin Çoçoli

Njoftim me shpallje për palën paditese Albana Ismailaj (Gjika), shkarkoni njoftimin bashkëngjitur  Njoftim me shpallje për palën paditese Albana Ismailaj (Gjika)

Njoftim me shpallje për palën paditese Lulëzim Memokëndaj , shkarkoni njoftimin bashkëngjitur  Njoftim me shpallje për palën paditese Lulëzim Memokëndaj

Njoftim me shpallje për palën paditese Shoqeria “Transatlantic Albania” Ltd , shkarkoni njoftimin bashkëngjitur  Njoftim me shpallje për palën paditese Shoqeria “Transatlantic Albania” Ltd 

Njoftim me shpallje për palën paditese Nexhmie Çoçoli, Arben  Çoçoli, Altin  Çoçoli,Diana Çoçoli, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur  Njoftim me shpallje për palën paditese Nexhmie Çoçoli, Arben  Çoçoli, Altin  Çoçoli,Diana Çoçoli

Njoftim me shpallje për palën paditese Albana Ismailaj (Gjika), shkarkoni njoftimin bashkëngjitur  Njoftim me shpallje për palën paditese Albana Ismailaj (Gjika) 

Njoftim me shpallje për palën paditese Nexhmie Çoçoli, Arben  Çoçoli, Altin  Çoçoli, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur  Njoftim me shpallje për palën paditese Nexhmie Çoçoli, Arben  Çoçoli, Altin  Çoçoli

Njoftim me shpallje për palën e tretë Ardian Lekaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për palën e tretë Ardian Lekaj

Njoftim me shpallje për palën e tretë Fato Gaba, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për palën e tretë Fato Gaba

Njoftim me shpallje për palën e tretë Fato Gaba, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për palën e tretë Fato Gaba

Njoftim me shpallje për të paditurën Ardiana Hysa, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për të paditurën Ardiana Hysa

Njoftim me shpallje për paditësin Thoma Stefanidhi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për paditësin Thoma Stefanidhi për plotësimin e të metave të ankimit.

Njoftim me shpallje për personin e tretë Shoqëria Ndërtimore “Mercedez Struga” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shoqërinë Ndërtimore “Mercedez Struga” shpk

Njoftim me shpallje për palët e paditura Pal Lekaj, Llesh Lekaj, Tom Lekaj, Gjergj Lekaj, Bardhe Shyti (Lekaj), shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Pal Lekaj, Llesh Lekaj, Tom Lekaj, Gjergj Lekaj, Bardhe Shyti (Lekaj)

Njoftim me shpallje për palët e paditura Pal Lekaj, Llesh Lekaj, Tom Lekaj, Gjergj Lekaj, Bardhe Shyti (Lekaj), shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Pal Lekaj, Llesh Lekaj, Tom Lekaj, Gjergj Lekaj, Bardhe Shyti (Lekaj)

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Ak- Con” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shoqërinë “Ak – Con” shpk

Njoftim me shpallje për palën e paditur Mereme Ismailaja, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Mereme Ismailaja

Njoftim me shpallje për palën e paditur Ilda Ismailaja, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Ilda Ismailaja

Njoftim me shpallje për të paditurit Astrit Çullhaj, Eglant Çullhaj, Adelina Çullhaj, Nexhmi Çullhaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Astrit Çullhaj, Eglant Çullhaj, Adelina Çullhaj, Nexhmi Çullhaj

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shpresa Gosa (Çullhaj), shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shpresa Gosa (Çullhaj)

Njoftim me shpallje për personat e tretë në këtë gjykim Albi Zeneli (Rushani), Kristina Piperi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Albi Zeneli (Rushani), Kristina Piperi

Njoftim me shpallje për paditësen Roza Gega shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Roza Gega

Njoftim me shpallje për paditësin Gjenerin Gega shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Gjenerin Gega

Njoftim me shpallje për personat e tretë Albi Zeneli (Rushani), Kristina Piperi shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Albi Zeneli (Rushani), Kristina Piperi

Njoftim me shpallje për personin e tretë Ardian Lekaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Ardian Lekaj

Njoftim me shpallje për personin e tretë Burhan Shpejtimi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Burhan Shpejtimi

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mehdi Troshani, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Mehdi Troshani

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mentor Bushati, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Mentor Bushati

Njoftim me shpallje për personin e tretë Ermira Reçi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Ermira Reçi

Njoftim me shpallje për paditësin Shoqëria “AK Con” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shoqërinë “Ak Con” shpk

Njoftim me shpallje për paditësin Shoqëria “Top Bast” sha, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shoqërinë Top Bast

Njoftim me shpallje për paditësin Shoqëria “Top Bast” sha, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shoqërinë Top Bast

Njoftim me shpallje për të paditurin Albert Gaspri, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Albert Gaspri

Njoftim me shpallje për të paditurin Aleksandër Gaspri, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Aleksandër Gaspri

Njoftim me shpallje për të paditurin Manjola Gaspri (Brozaj), shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Manjola Gaspri

Njoftim me shpallje për paditësen Roza Gega, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Roza Gega

Njoftim me shpallje për paditësin Gjenerin Gega, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Gjenerin Gega

Njoftim me shpallje për personin e tretë Burhan Shpejtimi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Burhan Shpejtimi

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mehdi Troshani, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Mehdi Troshani

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mentor Bushati, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Mentor Bushati

Njoftim me shpallje për palën e tretë Mercedez Struga, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Mercedez Struga

Njoftim me shpallje për paditësin Shefki Beta, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Shefki Beta

Njoftim me shpallje për plotësim të metash ankimi Anjeza Marqeshi, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim për plotësim të metash ankimi Anjeza Marqeshi

Njoftim me shpallje për personin e tretë Ardian Lekaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Ardian Lekaj

Njoftim me shpallje për personin e tretë Burhan Shpejtimi, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Burhan Shpejtimi

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mehdi Troshani, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Mehdi Troshani

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mentor Bushati, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Mentor Bushati

Njoftim me shpallje për palët e paditura Arta Mansaku, Valentina Mansaku, Medisha Mansaku, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Arta Mansaku, Valentina Mansaku, Medisha Mansaku

Njoftim me shpallje për personin e tretë Edlira Kodra, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Edlira Kodra

Njoftim me shpallje për personin e tretë Voltan Çabej, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Voltan Çabej

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Vil-Oil” sha, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Shoqërinë “Vil-Oil” sha
Njoftim me shpallje për palën paditëse Shpresa Gosa (Çullhaj), shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Shpresa Gosa

Njoftim me shpallje për personin e tretë Burhan Shpejtimi, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Burhan Shpejtimi
Njoftim me shpallje për personin e tretë Mehdi Troshani, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Mehdi Troshani

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mentor Bushati, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Mentor Bushati

Njoftim me shpallje për palën kërkuese Agron Luga, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Agron Luga

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Vil-Oil” sha, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Shoqërinë “Vil-Oil” sha

Njoftim me shpallje për palët e paditura Arta Mansaku, Valentina Mansaku dhe Medisha Mansaku, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Arta Mansaku, Valentina Mansaku dhe Medisha Mansaku

Njoftim me shpallje për palën e paditur Mirela Biba, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Mirela Biba

Njoftim me shpallje për palën paditëse Namron Mëhillaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Namron Mëhillaj

Njoftim me shpallje për palën paditëse Eriona Fino, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Eriona Fino

Njoftim me shpallje për palën paditëse Rufat Spata, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Rufat Spata

Njoftim me shpallje për palën paditëse Buran Karasani, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Buran Karasani

Njoftim me shpallje për palën paditëse Ardian Bitri, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Ardian Bitri

Njoftim me shpallje për palën e paditur Ndërmarrja Shtetërore NEFINK, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Ndërmarrjen Shtetërore NEFINK

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Top Bast” sh.a, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shoqërinë “Top Bast” sh.a
Njoftim me shpallje për palën paditëse Mediha Xhafa, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Mediha Xhafa
Njoftim me shpallje për palën kërkuese Agron Luga, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Agron Luga

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Top Bast” sh.a, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shoqërinë “Top Bast” sh.a

Njoftim me shpallje për palën e paditur Ndërmarrja Shtetërore NEFINK, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Ndërmarrjen Shtetërore NEFINK

Njoftim me shpallje për personin e tretë Menduh Nurja, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Menduh Nurja
Njoftim me shpallje për personin e tretë Mehdi Troshani, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpalje për Mehdi Troshani

Njoftim me shpallje për personin e tretë Mentor Bushati, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Mentor Bushati

Njoftim me shpallje për paditësin Pëllumb Prençi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Pëllumb Prençi

Njoftim me shpallje për personin e tretë Ardian Lekaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Ardian Lekaj

Njoftim me shpallje për paditësin Agim Velaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Agim Velaj

Njoftim me shpallje për paditësin Pëllumb Prençi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Pëllumb Prençin

Njoftim me shpallje për paditësin Edmond kokalari, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Edmond Kokalarin

Njoftim me shpallje për palët e paditura Elidon Shahaj, Enklanda Shahaj, Milazime Shahaj, Brisilda Duni (Shahaj) dhe personin e tretë Alfred Dervishaliaj, shkarkoni njoftimet bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Elidon Shahaj Njoftim me shpallje për Enklanda Shahaj Njoftim me shpallje për Milazime Shahaj Njoftim me shpallje për Brisilda Duni (Shahaj) Njoftim me shpallje për Alfred Dervishaliaj

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “Mamidoil Albania” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shoqëria “Mamidoil Albania” shpk

Njoftim me shpallje për palët paditëse Taulant Sarja, Fjorela Shemsiu, Burbuqe Berberi (Pallamari), Shkelzen Delimeta, Gjergji Topi, Romeo Pallamari, Elida Bezhani, Saibe Kryemadhi shkarkoni njoftimet bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Taulant Sarja Njoftim me shpallje për Fjorela Shemsiu Njoftim me shpallje për Burbuqe Berberi Njoftim me shpallje për Shkelzen delimeta Njoftim me shpallje për Gjergji Topi Njoftim me shpallje për Romeo Pallamari Njoftim me shpallje për Elida Bezhani Njoftim me shpallje për Saibe Kryemadhi

Njoftim me shpallje për personin e tretë Ndue Ndoj, Petrit Ndoj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Ndue Ndoj

Njoftim me shpallje për personin e tretë Burhan Shpejtimi, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Burhan Shpejtimi

Njoftim me shpallje për palën paditëse Mati Pepa, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Mati Pepa

Njoftim me shpallje për palën paditëse Arben Haxhiaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Arben Haxhiaj

Njoftim me shpallje për palët paditëse Agron Burgaj dhe Ilir Burgaj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njofim me shpallje për Agron Burgaj dhe Ilir Burgaj

Njoftim me shpallje për palën e tretë Ndue Ndoj, Petrit Ndoj, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Ndue Ndoj, Petrit Ndoj

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “D.A.E” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shoqëria “D.A.E” shpk

Njoftim me shpallje për palën paditëse Shoqëria “STIVEN” shpk, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Shoqeria Stiven shpk

Njoftim me shpallje për Todi Driza, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Todi Driza

Njoftim me shpallje për Zamira Luraku, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Zamira Luraku

Njoftim me shpallje për Etrit Taushanin, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim me shpallje për Etrit Taushani

Njoftim me shpallje për palën paditëse Artinë Zela, shkarkoni njoftimin bashkëngjiturNjoftim me shpallje për Artinë Zela

 

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·