Urdhra të brendshëm

Urdhra të brendshëm

Urdhër për shortin datë 30.09.2021 Urdhër për zhvillimin e shortit datë 30.09.2021

Urdhër për shortin  Urdhër për shortin

Urdhër “Për shqyrtimin nga gjyqtari i gatshëm të kërkesave me karakter të ngutshëm procedural”  Urdhri nr. 290 prot., date 30.07.2021

Urdhër për datën e shortimit të dosjeve  Urdhri 253 datë 12/07/2021

Vendimi për ndarjen e trupave gjykues  Vendimi 248 datë 12/07/2021

Urdhër për rindarjen me short të dosjeve të znj. Lindita Sinanaj Urdhri 247 datë 09/07/2021

Urdhër për plotësimin me anë të shortit të trupit gjykues  Urdhri 246 datë 09/07/2021

Urdhër për shortin e datës 13.04.2021   Urdhër për shortin e datës 13.04.2021

Urdhër për rindarjen me short të çështjeve të z. Bari Shyti Urdhri për rindarjen me short

Urdhër për plotësimin me anë të shortit të trupit gjykues për çështejt ku është anëtar ose relator z. Bari Shyti Urdhri për plotësimin e trupit gjykues

Urdhër për hedhjen e shortit në datën 31.12.2020 Urdher per hedhje shorti

Urdhër për hedhjen e shortit në datën 11.02.2021 ora 13:00 Urdher per hedhje shorti

Urdher “Per daten e shortimit te dosjeve gjyqesore” Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin
Urdher per shortimin e dosjeve gjyqesore date 02.12.2020 Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin.

Urdher per shortimin e dosjeve gjyqesore date 27.11.2020  Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin.

Urdhër për masat kundër përhapjes së COVID – 19 Urdhër

Urdhër për thirrjen e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor  bashkëngjitur do të gjeni urdhrin.

Urdhër për marrjen e masave për krijimin e kushteve të përshtatshme për funksionimin e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor  bashkëngjitur do të gjeni urdhrin.

Urdhër për rindarjen me short te ceshtjeve te znj.Fjoralba Prifti  Bashkengjitur gjeni urdhrin per rindarjen me short te ceshtjeve te znj.Fjoralba Prifti

Urdhër për rindarjen me short te ceshtjeve te z.Arjan Qafa  Bashkengjitur gjeni urdhrin per rindarjen me short te ceshtjeve te z.Arjan Qafa

Urdhër Për plotësimin me anë të shortit të trupit gjykues  bashkëngjitur do të gjeni urdhrin.

Urdhër Për plotësimin me anë të shortit të trupit gjykues  bashkëngjitur do të gjeni urdhrin.

Urdhër  “Për anulimin e urdhrit nr.273 prot., datë 15.09.2020 bashkëngjitur do të gjeni urdhrin.

Urdhër  “Për rindarjen e çështjeve në Gjykatën Administrative të Apelit pas emërimit të një gjyqtari në këtë gjykatë” bashkëngjitur do të gjeni urdhrin.

Urdhër “Për shqyrtimin nga gjyqtari i gatshëm të kërkesave me karakter të ngutshëm procedurial”  bashkëngjitur do të gjeni urdhrin.

Urdhër Për miratimin e lejeve dhe gadishmërisë bashkengjitur do te gjeni urdhrin Për miratimin e lejeve dhe gadishmërisë

Urdhër Për plotësimin me anë të shortit të trupit gjykues bashkengjitur do te gjeni urdhrin Për plotësimin me anë të shortit të trupit gjykues

Urdhër për rindarjen me short te ceshtjeve te z.Amarildo Laçi  Bashkengjitur gjeni urdhrin per rindarjen me short te ceshtjeve te z.Amarildo Laçi

Urdhër Për plotësimin me anë të shortit të trupit gjykues bashkengjitur do te gjeni urdhrin Për plotësimin me anë të shortit të trupit gjykues

Urdhër për rindarjen me short te ceshtjeve te znj. Bernina Kondi  Bashkengjitur gjeni urdhrin per rindarjen me short te ceshtjeve te znj. Bernina Kondi

Vendim i Kёshillit tё Gjykatёs “Për zëvendësimin e gjyqtarit që nuk është më në detyrë, në trupin gjykues”
Vendim i Kёshillit tё Gjykatёs “Për zëvendësimin e gjyqtarit që nuk është më në detyrë, në trupin gjykues”

Vendim i Kёshillit tё Gjykatёs “Pёr
pёrcaktimin e masave pёr rifillimin e veprimtarisё dhe shёrbimeve gjyqёsore nё Gjykatёn Administrative tё Apelit”
Vendim i Keshillit te GJAA

Njoftim për shortimin e dosjeve gjyqësore në datën 06.02.2020 Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortimin e dosjeve ditën e Enjte datë 06.02.2020 zyrtar. Urdher shorti 06_02_2020

Njoftim për shortin e datës 05.12.2019 Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 05.12.2019, i cili do të zhvillohet orën 13:30. Urdher shorti

Njoftim për shortin e datës 04.10.2019 Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 04.10.2019, i cili do të zhvillohet ditën e Enjte datë 03.10.2019 ora 10.00. Urdher

Urdhër për hedhjen e shortit për plotësim trupi gjykues Urdhër për hedhjen e shortit për plotësim trupi gjykues

Urdhër për shqyrtimin e çështjeve me karakter të ngutshëm Urdhër për shqyrtimin e çështjeve me karakter të ngutshëm

Njoftim për shortin e datës 21.06.2019 Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 21.06.2019, i cili do të zhvillohet ditën e Enjte datë 20.06.2019 ora 14.30.

Njoftim për shortin e datës 04.06.2019 Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 04.06.2019, i cili do të zhvillohet ditën e Hënë datë 03.06.2019 ora 15.00 pasi dita e Martë është ditë pushimi zyrtar. Urdher shorti Urdhër për shortin e dosjeve gjyqësore

Njoftim mbi Komunikimin e Trupave te Rinj Gjykues Bashkëngjitur do të gjeni urdhërin e Kryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit, për formimin e trupave të rinj gjykues. Për më tepër informacion klikoni në linkun e mëposhtëm: Urdhri për trupat gjykues nr.293 prot., datë 29.05.2018
Njoftim për shortin e datës 22.03.2019 Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 22.03.2019, i cili do të zhvillohet ditën e Enjte datë 21.03.2019 ora 13.30 pasi dita e Martë është ditë pushimi zyrtar. Urdhër për shortin e dosjeve gjyqësore

Njoftim për shortin e datës 01.05.2018 Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 01.05.2018, i cili do të zhvillohet ditën e Mërkurë datë 02.05.2018 ora 8.30 pasi dita e Martë është ditë pushimi zyrtar. Urdher per shortin e datës 01.05.2018

Njoftim mbi Komunikimin e Trupave te Rinj Gjykues Bashkëngjitur do të gjeni urdhërin e Kryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit, për formimin e trupave të rinj gjykues. Për më tepër informacion klikoni në linkun e mëposhtëm: Urdhri për trupat gjykues nr.76 prot., datë 21.03.2016
Urdhër për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve
Urdhëri për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve. Kjo procedurë do të kryehet në ambjentet e sallës së gjykimit në Gjykatën Administrative të Apelit. Duke ju falenderuar për mirëkuptimin! Urdher caktimi per kryerje procedure shorti

Urdhër për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve të vitit 2015 dhe 2016
Urdhëri për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve të regjistruara në vitin 2015 dhe për çështjet e regjistruara deri në 17 Mars 2016. Duke ju falenderuar për mirëkuptimin! Urdher rishortimi

Urdhër për mbledhjen e mëngjesit me gjyqtarët
Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin e Kryetarit për mbledhjen e mëngjesit me gjyqtarët
Urdhri për Mbledhjen e Gjyqtarëve

Urdhër për shqyrtimin nga gjyqtari i gatshëm të kërkesave me karakter të ngutshëm procedurial
Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin e Kryetarit të gjykatës për shqyrtimin nga gjyqtari i gatshëm të kërkesave me karakter të ngutshëm procedurial
Urdher

 

Urdhër për organizimin e shortit nëpërmjet sistemit ICMIS
Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin për organizimin e shortit nëpërmjet sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore ICMIS në Gjykatën Administrative të Apelit Urdher per organizim shorti

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·