Urdhra të brendshëm

Urdhra të brendshëmVendim i Kёshillit tё Gjykatёs “Pёr
pёrcaktimin e masave pёr rifillimin e veprimtarisё dhe shёrbimeve gjyqёsore nё Gjykatёn Administrative tё Apelit”
Vendim i Keshillit te GJAA


Njoftim për shortimin e dosjeve gjyqësore në datën 06.02.2020

Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortimin e dosjeve ditën e Enjte datë 06.02.2020 zyrtar.

Urdher shorti 06_02_2020

Njoftim për shortin e datës 05.12.2019

Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 05.12.2019, i cili do të zhvillohet orën 13:30.

Urdher shorti

Njoftim për shortin e datës 04.10.2019

Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 04.10.2019, i cili do të zhvillohet ditën e Enjte datë 03.10.2019 ora 10.00.
Urdher

Urdhër për hedhjen e shortit për plotësim trupi gjykues

Urdhër për hedhjen e shortit për plotësim trupi gjykues

Urdhër për shqyrtimin e çështjeve me karakter të ngutshëm

Urdhër për shqyrtimin e çështjeve me karakter të ngutshëm

Njoftim për shortin e datës 21.06.2019

Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 21.06.2019, i cili do të zhvillohet ditën e Enjte datë 20.06.2019 ora 14.30.Njoftim për shortin e datës 04.06.2019

Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 04.06.2019, i cili do të zhvillohet ditën e Hënë datë 03.06.2019 ora 15.00 pasi dita e Martë është ditë pushimi zyrtar.
Urdher shorti
Urdhër për shortin e dosjeve gjyqësore


Njoftim mbi Komunikimin e Trupave te Rinj Gjykues Bashkëngjitur do të gjeni urdhërin e Kryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit, për formimin e trupave të rinj gjykues. Për më tepër informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:
Urdhri për trupat gjykues nr.293 prot., datë 29.05.2018Njoftim për shortin e datës 22.03.2019

Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 22.03.2019, i cili do të zhvillohet ditën e Enjte datë 21.03.2019 ora 13.30 pasi dita e Martë është ditë pushimi zyrtar.

Urdhër për shortin e dosjeve gjyqësore


Njoftim për shortin e datës 01.05.2018

Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 01.05.2018, i cili do të zhvillohet ditën e Mërkurë datë 02.05.2018 ora 8.30 pasi dita e Martë është ditë pushimi zyrtar.

Urdher per shortin e datës 01.05.2018

Njoftim mbi Komunikimin e Trupave te Rinj Gjykues Bashkëngjitur do të gjeni urdhërin e Kryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit, për formimin e trupave të rinj gjykues. Për më tepër informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:
Urdhri për trupat gjykues nr.76 prot., datë 21.03.2016Urdhër për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve
Urdhëri për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve. Kjo procedurë do të kryehet në ambjentet e sallës së gjykimit në Gjykatën Administrative të Apelit. Duke ju falenderuar për mirëkuptimin!
Urdher caktimi per kryerje procedure shorti


Urdhër për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve të vitit 2015 dhe 2016
Urdhëri për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve të regjistruara në vitin 2015 dhe për çështjet e regjistruara deri në 17 Mars 2016. Duke ju falenderuar për mirëkuptimin!
Urdher rishortimi


Urdhër për mbledhjen e mëngjesit me gjyqtarët
Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin e Kryetarit për mbledhjen e mëngjesit me gjyqtarët
Urdhri për Mbledhjen e Gjyqtarëve

Urdhër për shqyrtimin nga gjyqtari i gatshëm të kërkesave me karakter të ngutshëm procedurial
Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin e Kryetarit të gjykatës për shqyrtimin nga gjyqtari i gatshëm të kërkesave me karakter të ngutshëm procedurial
Urdher


Urdhër për organizimin e shortit nëpërmjet sistemit ICMIS
Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin për organizimin e shortit nëpërmjet sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore ICMIS në Gjykatën Administrative të Apelit
Urdher per organizim shorti

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·