Legjislacioni

Kuadri Ligjor

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Nr.10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”

Ligj nr. 118, dt. 5.10.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008″

Vendimi nr.99 date 18.03.2021 “Për Caktimin e Vendit të Zhvillimit të Seancave Gjyqësore të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor” i KLGJ

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·