Njoftime për median dhe publikun

Njoftime

Njoftim për çështjen paditës ABEOK i paditur KQZ Caktimi i çështjes

Njoftim për çështjen paditës ABEOK i paditur KQZ Caktimi i çështjes

Njoftim për përfundimin e çështjes paditës ABEOK i paditur KQZ Përfundimi i çështjes

Njoftim për caktimin e datës së çështjes paditës ABEOK i paditur KQZ Njoftim për datën e gjykimit

Njoftim për hedhjen e shortit të çështjes paditës ABEOK i paditur KQZ Njoftim për hedhjen e shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes paditës PD – AN, Qarku Elbasan Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për përfundimin e çështjes paditës PD – AN, Qarku Fier Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për përfundimin e çështjes paditës LSI PD – AN, Qarku Korçë Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për përfundimin e çështjes paditës PD – AN, Qarku Shkodër Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për përfundimin e çështjes paditës PD – AN, Qarku Durrës Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për seancën gjyqësore të çështjes paditës PD – AN i paditur KQZ objekti Qarku Elbasan Njoftim për datën e seancës

Njoftim për seancën gjyqësore të çështjes paditës PD – AN i paditur KQZ objekti Qarku Fier Njoftim për datën e seancës

Njoftim për përfundimin e çështjes paditës Boiken Abazi, PD – AN Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për përfundimin e çështjes paditës PD objekti përjashtim gjyqtari Shkurtim vendimi per perjashtim gjyqtari

Njoftim për shqyrtimin e çështjes paditës PD objekti përjashtim gjyqtari Njoftim për datën e dhomës së këshillimit

Njoftim për shqyrtimin e çështjes paditës PD i paditur KQZ objekti Qarku Korçë Njoftim për datën e seancës

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë PD i paditur KQZ, Objekti Qarku Fier Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë PD i paditur KQZ, Objekti Qarku Elbasan Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për seancën gjyqësore për çështjen me palë PD i paditur KQZ, objekti Qarku Tiranë Njoftim për datën e seancës gjyqësore

Njoftim për seancën gjyqësore për çështjen me palë LSI i paditur KQZ, objekti Qarku Korçë Njoftim për datën e seancës gjyqësore

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë LSI i paditur KQZ, objekti Qarku Korçë Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për shqyrtimin e çështjes paditës PD i paditur KQZ objekti Qarku Shkodër Njoftim për datën e seancës

Njoftim për shqyrtimin e çështjes paditës PD i paditur KQZ objekti Qarku Durrës Njoftim për datën e seancës

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë PD i paditur KQZ, Objekti Qarku Shkodër Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë PD i paditur KQZ, Objekti Qarku Durrës Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes së LSI, PD me objekt vendimi nr. 87 date 20.05.2021 të KAS Njoftim për përfundimin e ceshtjes

Njoftim për shqyrtimin e çështjes së Boiken Abazi i paditur KQZ Njoftim për datën e seancës

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë Boiken Abazi i paditur KQZ Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes së Kreshnik Merxhani, LSI, PD me objekt vendimi nr. 86 date 19.05.2021 të KASNjoftim për vendimin

Njoftim për shqyrtimin e çështjes së PD me objekt vendimi nr. 88 date 21.05.2021 të KASNjoftim për datën e seancës

Njoftim për shqyrtimin e çështjes së PD me objekt vendimi nr. 87 date 20.05.2021 të KASNjoftim për datën e seancës

Njoftim për shqyrtimin e çështjes së LSI me objekt vendimi nr. 88 date 21.05.2021 të KASNjoftim për datën e seancës

Njoftim për shqyrtimin e çështjes së PD me objekt vendimi nr. 86 date 19.05.2021 të KASNjoftim për datën e seancës

Njoftim për proceduren e shortit LSI i paditur KQZ objekti vendimi 88 i KASNjoftim për procedurën e shortit

Njoftim për seancën gjyqësore LSI i paditur KQZNjoftim për seancën gjyqësore

Njoftim për seancën gjyqësore Kreshnik Merxhani, LSI i paditur KQZNjoftim për seancën gjyqësore

Njoftim i Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor Njoftim i Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë LSI i paditur KQZ Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë LSI i paditur KQZ Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë Kreshnik Merxhani i paditur KQZ Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes me palë me palë paditëse PDIU i paditur KQZ Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për përfundimin e çështjes me palë ankuese Krenar Tahiri Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës për çështjen me palë paditëse PDIU i paditur KQZ Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë PDIU i paditur KQZ Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes me palë paditëse ABEOK, i paditur KAS Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës për çështjen me palë ankuese Krenar Tahiri Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë ankuese Krenar Tahiri Njoftim për procedurën e hedhjes se shortit

Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës për çështjen me palë paditëse ABEOK, i paditur KAS Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës gjyqësore

Njoftim për përfundimin e çështjes me palë paditëse Koalicioni Partia Demokratike -Aleanca per Ndryshim, i paditur KQZ Njoftim për përfundimin e çështjes

Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës për çështjen me palë paditëse Koalicioni Partia Demokratike -Aleanca per Ndryshim, i paditur KQZ Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës gjyqësore

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë paditëse Koalicioni Partia Demokratike -Aleanca per Ndryshim, i paditur KQZ Njoftim për procedurën e hedhjes se shortit

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë paditëse ABEOK Njoftim për procedurën e hedhjes së shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes Aleanca (AL), i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për përfundimin e çështjes Aleanca (Al) – KQZ
Njoftim për përbërjen e trupit gjykues dhe datën e seancës për çështjen Aleanca (AL), i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për trupin gjykues dhe datën e gjykimit

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë paditëse Aleanca (AL), i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve Njoftim per hedhjen e shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes Partia Socialiste, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për përfundimin e çështjes PS – KQZ

Njoftim për ndryshimin e datës së seancës gjyqësore për çështjen , Partia Socialiste e Shqipërisë, i paditur Komisioni Qëndror i ZgjedhjeveCaktimin përfundimisht të datës dhe orës për shqyrtimin e kësaj çështje

Njoftim për datën dhe orën e planifikuar për çështjen , Partia Socialiste e Shqipërisë, i paditur Komisioni Qëndror i ZgjedhjeveCaktimi i datës dhe orës së seancës gjyqësore

Njoftim për zhvillimin e procedurës dhe përbërjen e trupit gjykues për çështjen , Partia Socialiste e Shqipërisë, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve Njoftim për përbërjen e trupit gjykues

Njoftim për hedhjen e shortit për çështjen me palë paditëse Partia Socialiste e Shqipërisë, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve Njoftim për hedhjen e shortit

Njoftim për përfundimin e çështjes Lëvizja Socialiste për Integrim, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për përfundimin e çështjes LSI – KQZ

Njoftim për datën e gjykimit të çështjes Lëvizja Socialiste për Integrim, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për datën dhe orën e seancës

Njoftim për çështjen Lëvizja Socialiste për Integrim, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për trupin gjykues

Njoftim për çështjen Lëvizja Socialiste për Integrim, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për hedhjen e shortit

Njoftim për çështjen Dega e Partisë Demokratike Delvinë, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për ndryshimin e orës së seancës gjyqësore

Njoftim për çështjen Dega e Partisë Demokratike Delvinë, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për trupin gjykues dhe datën e seancës

Njoftim për çështjen Dega e Partisë Demokratike Delvinë, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Njoftim për hedhjen e shortit

Njoftim për çështjen Tasim Mehmeti, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Bashkëngjitur gjeni njoftimin

Njoftim për gjykimin e çështjes me palë paditës Tasim Mehmeti, i paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. Bashkëngjitur gjeni njoftimin

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·