Vende Vakante

Vende Vakante

Njoftim për fazën e verifikimit paraprak për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin e arkivistit Njoftim per pozicionin e arkivistit

Njoftim për fazën e verifikimit paraprak për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin e sekretarit gjyqësor Njoftim per pozicionin e sekretarit gjyqesor

Gjykata Administrative e Apelit ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor, për 1 vende vakante në pozicionin Arkiviste, kategoria IV – b, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Vende vakante arkiviste

Gjykata Administrative e Apelit ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor, për 5 vende vakante në pozicionin Sekretare gjyqësor, kategoria IV – a, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Vende vakante sekretare gjyqësore

Mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil gjyqësor Mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil gjyqësor
Mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil gjyqësor i saktësuar

Njoftim për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele Njoftim për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele

Njoftim për rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive Njoftim për rezultatet e verifikimit paraprak në lëvizje paralele

Gjykata Administrative e Apelit ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor, për 3 vende vakante në pozicionin Sekretare gjyqësor, kategoria IV – a, shkarkoni njoftimin bashkëngjitur Njoftim për vende vakante

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·