Kuadri Ligjor

Vendimi nr. 171 date 22.04.2021 “Për miratimin e kodit të etikës gjyqësore”

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Ligji per gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative

Ligji nr. 39/2017 per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 49/2012

Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor

Kodii Procedures Civile
Kodi i Procedurave Administrative

Udhezimi i perbashket per tarifat gjyqesore

Ligji 98/ 2016 Per Organizimi dhe funksionimin e pushtetit gjyqesor ne Shqiperi

Ligj 96/2016 “PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËNE SHQIPËRISË”
Ligji nr. 115/2016 PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median

 

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·