Kuadri Ligjor

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Ligji per gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative

Ligji nr. 39/2017 per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 49/2012

Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor

Kodi i Procedures Civile

Kodi i Procedurës Administrative

 

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·