Kuadri Ligjor

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Ligji per gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative

Ligji nr. 39/2017 per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 49/2012

Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor

Kodi i Procedures Civile

Kodi i Procedurës Administrative

Udhezimi i perbashket per tarifat gjyqesore

Ligji 98/ 2016 Per Organizimi dhe funksionimin e pushtetit gjyqesor ne Shqiperi

Ligj_96/2016 Per Statusin e gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise

Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median

 

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·