Njoftime

Njoftime

Deklaratë e KLGJ për Zhvillimin e Mbledhjeve Plenare me Dyer të Mbyllura Deklaratë e KLGJ , Deklarata në facebook

Deklaratë e KLGJ për Zhvillimin e Mbledhjeve Plenare me Dyer të Mbyllura Deklaratë e KLGJ

Deklaratë e Gjykatës Administrative të Apelit në lidhje me protestën e zhvilluar përpara gjykatës Deklarate për shtyp Gjykata Administrative e Apelit

Deklaratë e Këshillit të Lartë Gjyqësor në lidhje me takimin e datës 21 Prill dhe 6 Maj Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor

Njoftim “Për datën e shortimit të dosjeve gjyqësore” Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin për datën e shortimit të dosjeve gjyqësore.

Njoftim i Këshillit te Lartë Gjyqësor, për portalin e gjykatave 15.06.2020 Bashkëngjitur gjeni njoftimin e KLGJ: Njoftim i KLGJ për portalin e gjykatave

Njoftim për pezullimin e procedurave të rekrutimit për sekretar gjyqësor/regjistrues Bashkëngjitur gjeni njoftimin për pezullimin e procedurave: Njoftim për pezullim të procedurave

Njoftim për shpalljen e vendeve të lira të punës Gjykata Administrative e Apelit, njofton se ka shpallur procedurën për 2 (dy) vende vakante në pozicionin e sekretarit gjyqësor/regjistrues. Bashkëngjitur gjeni njoftimin dhe kriteret e përzgjedhjes: Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim i Gjykatës Administrative të Apelit, për publikun datë 30.04.2020 Bashkëngjitur gjeni njoftimin e Gjykatës Administrative të Apelit Njoftim i gjykatës

Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për publikun datë 24.04.2020 Bashkëngjitur gjeni njoftimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 24.04.2020

Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për publikun datë 22.04.2020 Bashkëngjitur gjeni njoftimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 22.04.2020

Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për publikun datë07.04.2020 Bashkëngjitur gjeni njoftimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Njoftim për publikun datë 07.04.2020

Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për publikun Bashkëngjitur gjeni njoftimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Njoftim per publikun 26.03.2020

Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për pezullimin e veprimtarisë së gjykatave deri në datën 07.04.2020 Bashkëngjitur gjeni njoftimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Njoftim KLGJ për shtyp 24 Mars 2020

Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për pezullimin e veprimtarisë së gjykatave deri në datën 24.03.2020 Bashkëngjitur gjeni njoftimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Njoftim – Pezullimi i Veprimtarise dhe Sherbimeve Gjyqesore

Njoftim për shortimin e dosjeve gjyqësore në datën 06.02.2020 Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortimin e dosjeve ditën e Enjte datë 06.02.2020 zyrtar. Urdher shorti 06_02_2020

Njoftim për gjykimet e përcaktuara për datën 09.12.2019 Ju njoftojmë se seancat gjyqësore të planifikuara nga gjyqtarët Altina Nasufi, Arjan Qafa, Fjoralba Prifti, për t’u zhvilluar në datën 09.12.2019 nuk do të zhvillohen për shkak se është ditë pushimi. Seancat Gjyqësore të datës 09.12.2019 janë shtyrë për t’u gjykuar në datën 03.02.2020. Bashkëngjitur do të gjeni planifikimet e përcaktuara nga gjyqtarër Arjan Qafa dhe Fjoralba Prifti Njoftim Arjan Qafa Njoftim Fjoralba Prifti

Njoftim lidhur me zbatmin e vendimit nr.78 dt 30.05.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor nga gjyqtare Blerona Hasa Bashkëngjitur gjeni njoftim lidhur me zbatmin e vendimit nr.78 dt 30.05.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor nga gjyqtare Blerona Hasa Kerkesat per pershpejtim

Njoftim për shortin e datës 01.05.2018 Bashkëngjitur gjeni urdhrin për shortin e datës 01.05.2018, i cili do të zhvillohet ditën e Mërkurë datë 02.05.2018 ora 8.30 pasi dita e Martë është ditë pushimi zyrtar. Urdher per shortin e datës 01.05.2018

Njoftim per ndihmesit ligjor Gjykata Administrative e Apelit njofton ndihmesit ligjor te emeruar ne perfundim te procedures se konkurimit per pozicionin e punes “Ndihmes ligjor” prane kesaj gjykate te paraqiten diten e Marte date 09.06.2015 ora 09.00 prane Gjykates Administrative te Apelit. Per me teper informacion klikoni ne linkun e meposhten: Njoftim per ndihmesit ligjor
Propozimi për emërimin e ndihmësave ligjor
Gjykata Administrative e Apelit shpall listen e propozuar nga Kancelari i gjykates per emerimin ne pozicionin e ndihmesit ligjor prane kesaj gjykate. Per me teper informacion klikoni ne link e meposhtem: Propozim për emërimin e ndihmësave ligjor

Njoftim per ndryshim te dates se gjykimit
Njoftim per ndryshimin e dates se caktuar per disa ceshtje te gjyqtares Blerona Hasa. Nje kopje te ketij njoftimi do te jete i afishuar dhe ne stenden e Gjykates Administrative te Apelit. Per me teper informacion klikoni ne link e meposhtem :
Njoftim per ndryshimin e dates se gjykimit

Sqarim per ceshtjen me numer akti 3376
Njoftim ne lidhje me daten e shpalljes se vendimit per ceshtjen me numer akti 3376. Per me teper informacion klikoni ne linkun e meposhtem:
Gjykata Administrative e Apelit
Njoftim mbi Komunikimin e Trupave te Rinj Gjykues
Bashkëngjitur do të gjeni urdhërin e Kryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit, për formimin e trupave të rinj gjykues. Për më tepër informacion klikoni në linkun e mëposhtëm: Trupat gjykues
Urdhëri për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve
Urdhëri për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve. Kjo procedurë do të kryehet në ambjentet e sallës së gjykimit në Gjykatën Administrative të Apelit. Duke ju falenderuar për mirëkuptimin! Urdher caktimi per kryerje procedure shorti

Lista e çështjeve që do të rishortohen në datën 31.03.2016 ora 08.30
Në linkun mëposhtë do të gjeni listën e cështjeve, të cilat do të rishortohen ditën e Enjte, datë 31.03.2016 ora 08.30 në sallën e gjykimeve të Gjykatës Administrative të Apelit.Duke ju falenderuar për mirëkuptimin! Rishortimet

Njoftimi për vijueshmërine e procedurës së rihedhjes në short të çështjeve Për vijueshmërinë e proçedurës së rishortimit të çështjeve në Gjykatën Administrative të Apelit pas shtimit të numrit të gjyqtarëve në këtë gjykatë Njoftim_Per_Rishortimin

Lista e çështjeve që do të rishortohen në datën 08.04.2016 ora 10.00
Në linkun mëposhtë do të gjeni listën e cështjeve, të cilat do të rishortohen ditën e Premte, datë 08.04.2016 ora 10:00 në sallën e gjykimeve të Gjykatës Administrative të Apelit.Duke ju falenderuar për mirëkuptimin!Shorti_Dates_08_04_2016

Njoftimi për vijueshmërine e procedurës së rihedhjes në short të çështjeve Për vijueshmërinë e proçedurës së rishortimit të çështjeve në Gjykatën Administrative të Apelit pas shtimit të numrit të gjyqtarëve në këtë gjykatë Njoftim Rishortimi
Lista me emrat e gjyqtareve pas procedures se rishortimit Meposhte do te gjeni listat me emrat e gjyqtareve pas procedures se rishortimit te ceshtjeve ne daten 08.04.2016 dhe 15.04.2016 Ceshtjet e Shortit 08.04.2016 Ceshtjet e Shortit 15 04 2016
Njoftim për kërkesat për përjashtimin e trupit gjykues Meposhte do te gjeni informacionin për kërkesat e paraqitura pranë Gjykatës Administrative të Apelit në datën 11.05.2016 për përjashtimin e trupit gjykuesNJOFTIM PËR PËRJASHTIM TË TRUPIT GJYKUES

 

Urdhëri për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve të vitit 2015 dhe 2016
Urdhëri për procedurën e rihedhjes në short të çështjeve të regjistruara në vitin 2015 dhe për çështjet e regjistruara deri në 17 Mars 2016. Duke ju falenderuar për mirëkuptimin! Urdher rishortimi

Urdhri Kryetarit për mbledhjen e mëngjesit me gjyqtarët
Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin e Kryetarit për mbledhjen e mëngjesit me gjyqtarët Urdhri për Mbledhjen e Gjyqtarëve

 

Njoftim me shpallje për Johan Bardeli
Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin për seancën gjyqësore të palës paditëse Johan Bardeli në datën 12.07.2017 ora 09:00 Njoftim per Johan Bardeli
Njoftim me shpallje për Luan Kapllanaj, Rudin Troka dhe Asllan Quksi
Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin për seancën gjyqësore të palëve të paditura Luan Kapllanaj, Rudin Troka dhe Asllan Quksi në datën 11.07.2017 ora 12:30 Njoftim me shpallje
Urdher per plotesimin e trupave gjykues
Bashkëngjitur do të gjeni urdherin per plotesimin e trupave gjykues Urdher

Urdhër për shqyrtimin nga gjyqtari i gatshëm të kërkesave me karakter të ngutshëm procedurial
Bashkëngjitur do të gjeni urdhrin e Kryetarit të gjykatës për shqyrtimin nga gjyqtari i gatshëm të kërkesave me karakter të ngutshëm procedurial Urdher

 

Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·