Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 2071
Dt. e regjistrimit: 31-03-2014

Palët

Paditës: Dile Gegaj
I paditur: Instituti I Sigurimi Shoqerore Tirane, DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: Anullim vendimi te komisionit te I.S.SH
Relatori: Blerona Hasa
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: