Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 2063
Dt. e regjistrimit: 31-03-2014

Palët

Paditës: Hasan Ramushi
I paditur: DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: Detyrim lidhje pensioni
Relatori: Blerona Hasa
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: