Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 2065
Dt. e regjistrimit: 31-03-2014

Palët

Paditës: Martin Pernoj
I paditur: Ministria e Puneve Publike dhe Transportit
Palë të treta:
Objekti i padisë: Kundershtim mase shperblimi
Relatori: Artur Malaj
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: