Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 2066
Dt. e regjistrimit: 31-03-2014

Palët

Paditës: Ilda Peza
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave
Palë të treta:
Objekti i padisë: Shfuqizim vendimi
Relatori: Rilinda Selimi
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: