Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 2069
Dt. e regjistrimit: 31-03-2014

Palët

Paditës: Xhemali Boja
I paditur: DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: Kundershtim menyre dhenie pensioni te parakohshem
Relatori: Rilinda Selimi
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: