Detajet e çështjes:

Nr. i çështjes: 31154-00111-86-2019
Dt. e regjistrimit: 14-01-2019

Palët:

Paditës: Refik Mehmeti, Shoqeria " Construction Management Alliance Albania" shpk
I paditur: Bashkia Tirane
Palë të treta: Shoqeria ABV KONSTRUKSION shpk, Arjan Cukaj, Ferid Sukaj, Indrit Sukaj, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane
Objekti i padise: 1. Shfuqizimin e Aktit Administrativ Vendimit Nr. F- 4218/5 date 17.05.2018, te Bashkise Tirane per miratimin e lejes se ndertimit per “Godine banirni, sherbime dhe hotel studentor 5,6,7, dhe 8 kat me 3 kat nentoke” ne Rrugen 3 Vellezerit Kondi, Njesia Administrative Nr. 2, ne prone te Z. Arjan Çukaj, Z. Ferid Sukaj, Z. Indrit Sukaj, me zhvillues Ferid Sukaj dhe subjekt ndertues shoqerine “ABV KONSTRUKSION”, shpk. 2. Marrjen e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e zbatimit te aktit administrativ, Vendimit Nr. F- 4218/5 date 17.05.2018, te Bashkise Tirane per miratimin e lejes se ndertimit per “Godine banirni, sherbime dhe hotel studentor 5,6,7, dhe 8 kat me 3 kat nentoke” ne Rrugen 3 Vellezerit Kondi, Njesia Administrative Nr. 2.
Relatori: Artur Malaj
Anëtari : Lindita Sinanaj
Anëtari : Rilinda Selimi
Gjykimi: Dhome Keshillimi
Data e seancës: 09-05-2019
Ora e seancës: 09:25:00