Detajet e çështjes:

Nr. i çështjes: 6746
Dt. e regjistrimit: 03-09-2014

Palët:

Paditës: Naim Hima
I paditur: Ministria e Mjedisit Tirane, Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan
Palë të treta:
Objekti i padise: Demshperblim page
Relatori: Kastriot Selita
Anëtari : Altina Nasufi
Anëtari : Rilinda Selimi
Gjykimi: Dhome Keshillimi
Data e seancës: 02-10-2014
Ora e seancës: 10:50:00