Detajet e çështjes:

Nr. i çështjes: 6795
Dt. e regjistrimit: 03-09-2014

Palët:

Paditës: Gezim Guni
I paditur: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta: Zana Doci
Objekti i padise: Detyrim regjistrim vendimi te formes se prere nr.7927 date 25.10.2010
Relatori: Kastriot Selita
Anëtari : Altina Nasufi
Anëtari : Rilinda Selimi
Gjykimi: Dhome Keshillimi
Data e seancës: 02-10-2014
Ora e seancës: 11:10:00