Detajet e çështjes:

Nr. i çështjes: 88
Dt. e regjistrimit: 03-09-2014

Palët:

Paditës: Shoqeria Curri shpk, Shoqeria Geci shpk, Shoqeria Shansi Invest shpk, Shoqeria Lala shpk
I paditur:
Palë të treta:
Objekti i padise: Sigurimin e padise. Pezullimi I rivleresimit te procedures se prokurimit me objekt ?Furnizimi me uje I plazheve Durres-Kavaje?
Relatori: Kastriot Selita
Anëtari : Altina Nasufi
Anëtari : Rilinda Selimi
Gjykimi: Dhome Keshillimi
Data e seancës: 02-10-2014
Ora e seancës: 11:30:00