Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31159-01672-86-2018
Data e regjistrimit: 07-05-2018

Palët

Paditës: Shoqata "Menvgroup"
I paditur: Bashkia Durres, Shoqeria "Everest" shpk
Objekti: 1. Ndalimi i zbatimit te projektit Veliera duke u konsideruar si ndertim i paligishem, pasi eshte ne shkelje te plote te legjislacionit duke spostuar kufirin e poshtem te zones A rreth 60 m2 me siper per te nxjerre jashte zones gjithe projektin Veliera. Falsifikim i dokumenteve, shkaterrim i te mires publike, shperdorim delyre si dhe pengime per moszbatim te vendlineve te gjykates, sic ishte vendimi i dates 16.02.2017 per pezullim punimesh. 2. Anulim te projektit duke e quajtur nje akt administrativ me paylefshmeri relative.3. Anulim te kontrates me firmen "Everest" sh.p.k.
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Prishjen e vendimit nr. 71, datë 13.02.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe pushimin e gjykimit të çështjes. 2. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse. 3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë brenda 30 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi të arsyetuar. U shpall në Tiranë sot më datë 21.02.2019
Data e shpalljes: 21-02-2019