Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31025-05832-86-2016
Data e regjistrimit: 18-11-2016

Palët

Paditës: Astrit Dilaver, Simon Dilaver, Albert Dilaver?
I paditur: Keshilli i Ministrave Tirane, Ministria e Zhvillimit Urban Tirane [I Paditur] Bashkia Pogradec
Objekti: Ndryshimin e pjesshem te VKM-se nr. 909 date 22.12.2014 ne lidhje me vleren e kompesimit te paditesave per shpronesimin ne interes publik.
Relatori: Bernina Kondi
Dispozitivi: 1.Prishjen e vendimit nr. 905 datë 19.07.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së parë Korçë dhe pushimin e gjykimit të çështjes.2.Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse.3.Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, brenda 30 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të këtij vendimi të arsyetuar.U shpall në Tiranë sot me datën 15.11.2019.
Data e shpalljes: 15-11-2019