Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 5727
Data e regjistrimit: 02-07-2014

Palët

Paditës: Vangjellaq Kaci, Agim Rama, Nuri Cako, Henrik Papa
I paditur: Bashkia Lushnje, Vasillaq Ago
Objekti: Shfuqizim akti nr.25 date 5.12.2006
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: Lenien ne fuqi te vendimit nr.1044, date 30.10.2012 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje.Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te pales paditese.Kunder vendimit lejohet rekurs ne Kolegjin Administrativ te Gjykates se Larte, brenda 30 diteve nga e nesermja e komunikimit te vendimit te arsyetuar.
Data e shpalljes: 19-11-2019