Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31160-01906-86-2019
Data e regjistrimit: 15-05-2019

Palët

Paditës: Aurel Cenolli
I paditur: Departamenti i Administrates Publike, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
Objekti: 1. Anullimi i aktit administrativ Vendim Nr. 01 date 18.01.2019 "Per shfuqizim te aktit te emerimit Nr. 930 date 07.02.2017 " te Departamentit te Administrates Publike. 2. Kthimin e paditesit Aurel Cenolli ne pozicionin e punes si Drejtor i Kontrollit Tatimor prane Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane dhe pagimi paditesit i diferences se pages per periudhen nga data 18.01.2019 e deri ne daten e rikthimit ne detyre sipas ketij vendimi. 3. Marrjen e mases provizore te sigurimit te padise duke urdheruar: Pezullimin e ekzekutimit te Vendimit Nr. 01 date 18.01.2019 te DAP-it deri ne perfundim te ketij gjykimi.
Relatori: Arjan Qafa
Dispozitivi: Lënien në fuqi të vendimit nr.959, datë 21.03.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë brenda 30 ditëve duke filluar nga e nesërmja e komunikimit të këtij vendimi të arsyetuar.
Data e shpalljes: 19-11-2019