Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31155-02166-86-2019
Data e regjistrimit: 31-05-2019

Palët

Paditës: Shoqeria "ARPI" shpk
I paditur: Keshilli i Ministrave te Republikes se Shqiperise
Objekti: 1.Shfuqizimin e germes "a" te pikes 10/1 te vendimit nr. 932, date 18.11.2015, te Keshillit te Ministrave, "Per proceduren per dhenien e licencave te importit, eksportit dhe prodhimit te lendeve piroteknike dhe fishekzjarreve per perdorim civil", ndryshuar me vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 269, date 2.5.2019; 2. Sigurimi i padise duke pezulluar deri ne perfundim te gjykimit zbatim te germes "a" te pikes 10/1 te vendimit nr. 932, date 18.11.2015, te Keshillit te Ministrave, "Per proceduren, per dhenien e licencave te importit, eksportit dhe prodhimit te lendeve piroteknike dhe fishekzjarreve per perdorim civil", shtuar me vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 269, date 2.5.2019;
Relatori: Enkelejda Metaliaj (Softa)
Dispozitivi: ? Rrëzimin e padisë. ? Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse. ? Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë brenda 30 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arysetuar. ? U shpall në Tiranë, sot në datë 19.11.2019.
Data e shpalljes: 29-10-2019