Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31025-01515-86-2017
Data e regjistrimit: 27-03-2017

Palët

Paditës: Regjina Hila
I paditur: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Shkoder
Objekti: Detyrimin e ZVRPP-se te regjistroje pasurine e paluajtshme truall me sip. 632 m2 te parceles 251/5, ZK 1057 ndodhur ne Ashte, Komuna Bushat, sipas vendimit gjyqesor te formes se prere nr. 1650 date 09.06.2008 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder, lene ne fuqi me vendimin nr. 402 date 03.07.2009 te Gjykates se Apelit Shkoder dhe me vendimin e Gjykates se Larte Tirane.
Relatori: Bernina Kondi
Dispozitivi: 1.Lënien ne fuqi të vendimit nr.792 datë 05.12.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.2.Shpenzime gjyqësore nuk ka.3.Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, brenda 30 ditëve nga dita e nesërme e komunikimit të vendimit të arsyetuar.U shpall sot në datën 19.11.2019.
Data e shpalljes: 19-11-2019