Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31023-02319-86-2017
Data e regjistrimit: 10-05-2017

Palët

Paditës: Agjensia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural Tirane
I paditur: Shoqeria "ERISA" shpk
Objekti: Kthimin e detyrimeve te mbetura qe rrjedhin nga kontrata e shitjes me reserve te sendeve te luajtshme me nr 656 prot date 16.12.2008 ne masen 15.355.093 leke Pagimin e kamate voneses (penalitetet) sipas kontrates se shitjes me rezerve te sendeve te luajtshme ne masen 2.928.026 deri ne Maj 2016.
Relatori: Lindita Sinanaj
Dispozitivi: -Ndryshimin e vendimit nr.750(80-2017-781) date 28.02.2017 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane. -Pranimin e pjeshem te padise se pales paditese Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural Tiranë. -Detyrimin e pales paditur ‘’Erisa shpk’’ ti paguaje pales paditese demin ne masen 11.218.249,3 leke -Rrezimin e padise per pjesen tjeter te kërkimeve. -Shpenzimet gjyqesore i ngarkohen paleve ne menyre te barabarte. -Kundër vendimit lejohet të ushtrohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë brenda 30 ditëve duke filluar ky afat nga e nesërmja e komunikimit të vendimit.
Data e shpalljes: 19-11-2019