Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 7910
Data e regjistrimit: 08-10-2014

Palët

Paditës: Idriz Shehu
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Tirane, Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe e Migracionit Kukes
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Ndryshimin e vendimit nr.442 datë 16.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkoder. 2. Pranimin e pjesshëm padisë. 3. Anullimin e nr. 3498, datë 27.11.2013 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Tiranë i dalë në kundërshtim me ligjin. 4. Anullimin e nr. 3498/1, datë 18.12.2013 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Tiranë i dalë në kundërshtim me ligjin. 5. Rikthimin e paditësit Idriz Shehu në punën e mëparshme dhe pagimin e pagës deri në 6.
Data e shpalljes: 06-11-2014