Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 6893
Data e regjistrimit: 09-09-2014

Palët

Paditës: Pellumb Zeqiraj
I paditur: Drejtoria Arsimore Permet
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Kastriot Selita
Dispozitivi: 1. Ndryshimin e vendimit nr.367 datë 04.06.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokaster. 2. Pranimin e pjesshëm padisë. 3. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Arsimore Permet t’i paguajë paditësit Pellumb Zeqiraj me pagën e 2 (dy) muajve për shkak te zgjidhjes se kontratës së punës pa shkaqe te justifikuara. 4. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Arsimore Permet t’i paguajë paditësit Pellumb Zeqiraj me pagën e 3 (tre) muajve për shkak të mosrespektimit të afatit të
Data e shpalljes: 06-11-2014