Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3917
Data e regjistrimit: 19-05-2014

Palët

Paditës: Rajmonda Leka
I paditur: Sherbimi Social Shteteror
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Alkelina Gazidedja
Dispozitivi: Ndryshimin e vendimit nr. 10220 datë 14.10.2013 të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Tirane. Detyrimin e palës së paditur ti paguajë paditëses të pagës shperblimet dhe demshperblimet duke e perllogaritur me pagen neto të paditëses. Lenien ne fuqi per pjesen tjeter te vendimit.
Data e shpalljes: 11-11-2014