Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3709
Data e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Xhemali cangu
I paditur: Ministria e Mbrojtjes
Objekti: Kerkohet ndryshimi pjeserisht I urdherit te Ministrit te Mbrojtjes nr.913 date 05.06.2012 ?Per daljen ne rezerve? rikthim ne pune
Relatori: Alkelina Gazidedja
Dispozitivi: Lenien ne fuqi të vendimit nr. 1008 datë 17.03.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Data e shpalljes: 11-11-2014