Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31154-00696-86-2020
Data e regjistrimit: 02-03-2020

Palët

Paditës: Shoqeria tregtare "Gener 2" sh.p.k, Shoqeria Tregtare "G2 Infra" sh.p.k
I paditur: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Objekti: Anulimin/shfuqizimin e urdhrit Nr.42 date 25.01.2019 te Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise per nderprerjen e dhenies se koncesionit/ partneriteti publik-privat per Projektin Thurnane - Fushe Kruje Vore Kashar, 2. Detyrimi i pales se paditur MIE per paragitjen e project akteve per shqyrtim ne Keshillin e MInistrave ?Per miratimin e kontrates se koncesionitiPPP ndermjet republikes se Shqiperise te perfaqesuar nga Ministria e Insfrastruktures dhe Energj ise me shoqerine ?Gener2? shpk per ndertimin dhe mirembajtjen e rruges Thumane ? Fushe Kruje ? Vore ? Kashar, project aktin, reiacionin shpjegues, mendimet e ministrave dhe te drejtuesve te institucioneve te interesuara, kontraten sipas percaktimeve ne kreun VI paraqitja e project akteve per shqyrtim Keshillit te Ministrave te vendimit me m-.584 date 28.03.2003 ?Pert miratimin e rregullores se Keshillit te Ministrave?.
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: 1. Ndryshimin e vendimit Nr. 4122 (80-2019-4198), datë 05.12.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.Pranimin e padisë.Shfuqizimin e urdhërit Nr. 42 datë 25.01.2015 të palës së paditur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë “Për ndërprerjen e dhënien e koncesionit/partneritetit publik privat për projektin Thumanë-Fushë Krujë-Vorë-Kashar”.Detyrimin e palës së paditur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë të vijojë veprimet administrative për t’i përcjellë Këshillit të Ministrave për miratim, draft-kontratën koncesionare/ PPP “Për ndërprerjen e dhënien e koncesionit/partneritetit publik privat për projektin Thumanë-Fushë Krujë-Vorë-Kashar”.Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.Kundër vendimit lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë brenda 30 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të tij.
Data e shpalljes: 29-07-2021