Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3906
Data e regjistrimit: 19-05-2014

Palët

Paditës: Xhuvanaq Kolezi
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Objekti: Rillogaritje mase pensioni te parakohshem
Relatori: Alkelina Gazidedja
Dispozitivi: Prishjen e vendimit nr. 11679 datë 21.11.2013 të Gjykatës te Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Data e shpalljes: 11-11-2014