Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3650
Data e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Jani Zbogo
I paditur: Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, Drejtoria e Apelimit Tatimor, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane
Objekti: Anullimin e aktit administrativ njoftim vleresimi per detyrimet nr.45503/5 prot date 16.09.2011 te DRT dhe anullimin e aktit administrativ, vendimit me nr.18332/1 prot date 26.12.2011 te Drejtorise se Pergjithshme
Relatori: Altina Nasufi
Dispozitivi: Prishjen e vendimit nr.9694, datë 30.09.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë
Data e shpalljes: 12-11-2014