Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3615
Data e regjistrimit: 13-05-2014

Palët

Paditës: Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore
I paditur: Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane
Objekti: Detyrim pagim shume
Relatori: Altina Nasufi
Dispozitivi: - Lënien në fuqi të vendimit nr.2919, datë 20.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. - Vendimi gjyqësor përbën titull ekzekutiv dhe është i ekzekutueshëm nga shërbimi përmbarimor gjyqësor.
Data e shpalljes: 12-11-2014