Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3611
Data e regjistrimit: 13-05-2014

Palët

Paditës: Hasije Baci
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Objekti: Pagim pension pleqerie
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: Prishjen e vendimit nr.1309 dt. 13.02.2013te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes -Kunder vendimit lejohet rekurs ne Gjykaten e Larte U shpall ne Tirane, sot me 12.11.2014
Data e shpalljes: 12-11-2014