Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3610
Data e regjistrimit: 13-05-2014

Palët

Paditës: Mersin Zade
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Objekti: Konstatim I pavlefshmerise absolute te akteve administrative
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: -Lenie ne fuqi te vendimit nr.2463 date 11.03.2014 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane -E drejta e rekursit kunder ketij vendimi mund te ushtrohet ne Gjykaten e Larte brenda 30 ditesh duke filluar nga e nesermja e njoftimit te vendimit te paleve ndergjyqese
Data e shpalljes: 12-11-2014