Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3668
Data e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Gazmend Lika
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit, Tirane
Objekti: Shfuqizimin e Urdherit te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit nr.1416/6 prot date 07.12.2013 kthimin e te gjitha te drejtave te punes detyrim per demshperblim page
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: -Mospranimin e ankimit te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit under vendimit nr.690 dt.21.03.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane -E drejta e rekursit kunder ketij vendimi mund te ushtrohet ne Gjykaten e Larte brenda 30 diteve duke filluar nga e nesermja e njoftimit te vendimit paleve ndergjyqese
Data e shpalljes: 12-11-2014