Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3616
Data e regjistrimit: 13-05-2014

Palët

Paditës: Edlir Cupa
I paditur: Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Drejtoria e Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme
Objekti: Shfuqizim vendimi
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: Prishjen e vendimit nr.12300 dt.09.12.2013 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane -Dergimin e ceshtjes per rigjykim ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane -Kunder vendimit lejohet rekurs ne Gjykaten e Larte
Data e shpalljes: 12-11-2014