Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3553
Data e regjistrimit: 13-05-2014

Palët

Paditës: Hysen Lala
I paditur: Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave Tirane 2. Drejtoria e Sherbimit Pyjor Mat
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: Ndryshimin e vendimit nr. 78 datë 05.03.2013 të Gjykatës se Rrethit Gjyqesor Mat; Pranimin pjeserisht te kerkesepadise Detyrimin e pales se paditur Ministria e Mjedisit , Pyjeve dhe Admin istrimit te Ujrave ti paguaje paditesit Hysen Lala 2 paga mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes; Rrezimin e kerkesepadise per kerkimet e tjera; Pushimin e gjykimit per te paditurin Drejtoria e Sherbimit Pyjor Mat; Ky vendim perben titull ekzekutiv dhe eshte menjehere i ekzeku
Data e shpalljes: 12-11-2014