Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3996
Data e regjistrimit: 21-05-2014

Palët

Paditës: Nazmije Meta
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Objekti: Anullim I akteve administrative nr.438 date 28.10.2012 nr.826 dt.03.01.2013 vendimit dt.22.03.2012 njohje vjetersie pune
Relatori: Artur Malaj
Dispozitivi: Ndryshimin e Vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres nr. 1586, date 06.06.2013, ne kete menyre: Pranimin e pjesshem te padise se paditeses Nazmije Meta. Anullim e akteve administrative: -Vendimit date 22.03.2012 i deges se perfitimeve. Vendimit nr 438 date 28.10.2012 te K.R.A.Durres, lene ne fuqi nga Vendimi nr 826 date 03.01.2013 te K.Q.A Tirane. Detyrimin e pale se paditur ti perllogarise , ti lidhe dhe ti paguaj paditeses pension pleqerie si nen me shume femije qe nga momenti i paraq
Data e shpalljes: 13-11-2014