Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 11
Dt. e regjistrimit: 16-04-2014

Palët

Paditës: Dhoma Kombetare e Permbaruesve privat
I paditur: Ministria e Drejtesise
Palë të treta:
Objekti i padisë: Konstatimin e pavlefshmerise absolute te udhezimit nr.1240/4 dt.15.09.2009 per nje ndryshim ne udhezimin nr.13 dt.12.02.2009 per percaktimin e tarifes se sherbimit
Relatori: Artur Malaj
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: