Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 12
Dt. e regjistrimit: 25-04-2014

Palët

Paditës: Engjellushe Tahiri
I paditur: Keshilli I Larte I Drejtesise
Palë të treta:
Objekti i padisë: Kundershtimin e vendimit nr.48 dt.15.04.2014 te KLD per masen ?Verejtje me paralajmerim?
Relatori: Blerona Hasa
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: