Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 14
Dt. e regjistrimit: 25-04-2014

Palët

Paditës: Enleleida Hoxha
I paditur: KLD
Palë të treta:
Objekti i padisë: Kundershtim vendimi nr.46 dt.15.04.2014 per masen ?Verejtje me paralajmerim?
Relatori: Alkelina Gazidedja
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: