Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 15
Dt. e regjistrimit: 25-04-2014

Palët

Paditës: Odise Xhelita
I paditur: Banka e Shqiperise
Palë të treta:
Objekti i padisë: Detyrimin e pales se paditur te kryeje veprimin adminisrtativ
Relatori: Altina Nasufi
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: