Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 34
Dt. e regjistrimit: 04-04-2014

Palët

Paditës: Sabina Cenolli (Sulaj)
I paditur: Bordi Qendrave Shendetesore Drejtoria e Q. Vlore Nr.4
Palë të treta:
Objekti i padisë: Sigurim Padie
Relatori: Alkelina Gazidedja
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: