Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 43
Dt. e regjistrimit: 21-04-2014

Palët

Paditës: Shoqeria "Copri Construction Enterprises"
I paditur: Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: Marrje mase sigurimi padie
Relatori: Kastriot Selita
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: