Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 45
Dt. e regjistrimit: 21-04-2014

Palët

Paditës: Bashkimi I perkohshem i shoqerive "Sopi shpk R,S&M" shpk
I paditur: Ministria e Energjise Industrise, Avokatura e Shtetit, Komisioni i Prokurimeve Publike
Palë të treta: Bashkimi I perkohshem i operatoreve "Erpa Investments, Spartaku shpk, Alba Konstruksion"
Objekti i padisë: Anullimin e akteve administrative nr.691/80 dt.20.08.2013
Relatori: Kastriot Selita
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: