Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 46
Dt. e regjistrimit: 28-04-2014

Palët

Paditës: Shoqeria "Medicom Aptc" shpk
I paditur: Drejtoria e Taksave, Bashkia Elbasan
Palë të treta:
Objekti i padisë: Konstatim I pavlefshmerise absolute te njoftim detyrimit tatimor
Relatori: Artur Malaj
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: