Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 47
Dt. e regjistrimit: 28-04-2014

Palët

Paditës: Bashkim I Operatoreve ekonomik "Top Star" sha Shkopet shpk
I paditur:
Palë të treta: Bashkimi I Operatoreve "Fada1" shpk dhe Rafaelo shpk, Ministria e Ekonomise Trgtise dhe Energjitikes, Komisioni I Prokurimit Publik
Objekti i padisë: Vendosjen e mases se sigurise per pezullimin e vendimit nr.404/5 dt.3.05.2013 dhe te KPP nr.399/6 dt.3.06.2013
Relatori: Kastriot Selita
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: