Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 48
Dt. e regjistrimit: 28-04-2014

Palët

Paditës: Shoqeria Zhaku I Dajlonit
I paditur: Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave
Palë të treta:
Objekti i padisë: Shfuqizimin e aktit administrativ nr.15 dt.03.10.2012 e leshuar nga inspektoriati I peshkimit
Relatori: Blerona Hasa
Anetar1: Artur Malaj
Anetar2: Alkelina Gazidedja
Data e seances: 29-01-2019
Gjykimi: Seance Gjyqesore
Dispozitivi: Rrezimin e kerkespadise; Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te paditesit; E drejta e rekursit kunder ketij vendimi mund te ushtrohet ne Gjykaten e Larte, brenda 30 diteve, duke filluar nga e nesermja e komunikimit te tij paleve ndergjyqese. U shpall sot ne Tirane, me 29 te Janarit 2019.