Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 49
Dt. e regjistrimit: 28-04-2014

Palët

Paditës: AEGEK Construction Sa
I paditur: D.R. Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria Rajonale Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: sigurim padie duke pezulluar aktin administrativ nr.15 prot dt.03.10.2012 e leshuar nga Inse
Relatori: Alkelina Gazidedja
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: